Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Xin chư vị khai ân cho các con

05/11/2022 05:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa

 khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thoả. Lòng người tâm yên, nô bộc thuận hoà.

Cho con buôn may bán đắt, lừng danh xa gần, hữu xạ tự dưng hương mà vô hạn tai ương tán.

Các con người è mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, ví như có điều gì lầm lạc mong những vị bỏ qua đặc xá cho chúng con

Con xin Thành Hoàng bản địa, ông công – ThầnTài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn lạy. Kính bái.

Https://banthothinhvuong.vn/van-khan-than-tai-ngay-ram-day-du-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
4020
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.